Stanovy bytového družstva

Heap of documents

Celý dokument v PDF formátu najdete ZDE.

N 422/2021
NZ 611/2021
N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S
sepsaný dne třicátého prosince roku dva tisíce dvacet jedna (30. 12. 2021)
JUDr. Kateřinou Petrzik Hronovskou, notářkou se sídlem v Ostravě, v kanceláři na
adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 79/39. ————————————————
—– Na žádost Ing. Michalise Maniatise, narozeného dne 19. 9. 1951, pobyt Zednická
949/7, Poruba, 708 00 Ostrava (dále také jen „Ing. Michalis Maniatis“), předsedy
představenstva družstva s obchodní firmou Bytové družstvo Zednická 949, se sídlem
Zednická 949/7, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 77 051, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 745 (dále také jen
„Bytové družstvo Zednická 949“) jsem pořídila tento notářský zápis obsahující níže
uvedené rozhodnutí členské schůze družstva ve smyslu ustanovení § 80a a následujících
zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále notářský řád). ——————
R O Z H O D N U T Í
členské schůze družstva
Bytové družstvo Zednická 949
I.
Existence družstva,
působnost a způsobilost členské schůze
—– Před zahájením jednání členské schůze družstva jsem zjistila: —————————–
—– Existenci družstva s obchodní firmou Bytové družstvo Zednická 949 z výpisu
z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 745 ze
dne 25. 11. 2021. Předseda družstva Ing. Michalis Maniatis přede mnou na členské schůzi
prohlásil, že údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují
pravdivý právní stav družstva ke dni konání této členské schůze. ——————————
—– Zakladatelské právní jednání družstva, a to Stanovy ve znění ke dni 1. 7. 2014
(dále jen stanovy) byly pořízeny notářskou kanceláří elektronickou cestou ze Sbírky listin
dne 25. 11. 2021 a předseda družstva Ing. Michalis Maniatis přede mnou na členské
schůzi prohlásil, že tato listina představuje aktuální a platné znění stanov ke dni konání
této členské schůze.————————————————————————————–
21RUN5D
STEJNOPIS
strana druhá
—– Působnost členské schůze družstva rozhodovat o věcech, které byly na pořadu
jejího jednání, tedy o změně stanov, je dána ustanovením § 656 zákona číslo 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) a
Článkem 25, odstavcem 11), písmenem a) stanov družstva.————————————–
—– Způsobilost členské schůze družstva přijímat rozhodnutí je dána a byla
posuzována na základě: ———————————————————————————

 • ustanovení § 644 zákona o obchodních korporacích (Členská schůze je schopna se
  usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů,
  nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.),———–
 • ustanovení § 646 zákona o obchodních korporacích (Jestliže má být přijato
  usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2, je
  členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech
  členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.),—–
 • ustanovení § 731 zákona o obchodních korporacích (Pro změnu úpravy náležitostí
  stanov týkajících se podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva
  právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a podrobnější úpravy práv
  a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o
  nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s
  užíváním družstevního bytu, se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů družstva a
  souhlas těch členů, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření
  smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto podmínky.),———————
 • ustanovení § 635 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích (Člen se
  zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na
  členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro
  zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání
  členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak
  platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Stanovy
  mohou určit nižší počet zastoupených jedním zmocněncem a možnost
  zastupování člena pouze jiným členem.),—————————————————-
 • ustanovení § 650 zákona o obchodních korporacích (Každý člen má při hlasování
  na členské schůzi jeden hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více. Každý člen má
  jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence,
  uhrazovací povinnosti, zrušení družstva likvidací, přeměně družstva a vydání
  dluhopisů.), ————————————————————————————–
  strana třetí
 • ustanovení § 636 odst. 1. a 3. zákona o obchodních korporacích (Svolavatel
  nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou
  schůzi na informační desce družstva a současně ji zašle členům na adresu
  uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až
  do okamžiku konání členské schůze. Se souhlasem člena mu může být pozvánka
  zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů. Souhlas lze dát
  jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.), ———————————-
 • ustanovení 636 odst. 2. zákona o obchodních korporacích o náležitostech
  pozvánky,—————————————————————————————–
 • ustanovení 637 zákona o obchodních korporacích (Má-li dojít ke změně stanov
  nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka
  v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.),———————————-
 • Článku 25, odstavce 1), 2), 3), 5), 6), 9) a 10) stanov družstva. ————————–
  —– Způsobilost členské schůze byla ověřena na základě:———————————-
 • seznamu členů družstva a listiny přítomných předložených družstvem, které splňují
  všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybnosti o jejich platnosti, –
 • pozvánky ze dne 8. 11. 2021, jejíž náležitosti ve smyslu ustanovení § 636 odst. 2 a
  637 zákona o obchodních korporacích byly splněny. ————————————-
  —– Na jednání členské schůze družstva byli přítomni či zastoupeni členové družstva,
  kteří vlastní 32 hlasů z celkového počtu 42 hlasů oprávněných hlasovat na jednání
  členské schůze. ——————————————————————————————-
  —–Po celou dobu jednání a rozhodování členské schůze družstva o schválení změny
  stanov nedošlo ke změně počtu přítomných či zastoupených členů oprávněných hlasovat
  na jednání členské schůze družstva. ——————————————————————
  II.
  Předseda členské schůze družstva,
  svědci, tlumočníci, protesty
  —– K rozhodnutí členské schůze družstva s obchodní firmou Bytové družstvo
  Zednická 949, se sídlem Zednická 949/7, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 77 051,
  zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka
  745 (dále také jen „Bytové družstvo Zednická 949“) došlo v sídle notářky JUDr. Kateřiny
  Petrzik Hronovské, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová 79/39, dne 30. 11.
  2021 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) v 9:30 hodin. ——————
  strana čtvrtá
  —– Jednání členské schůze družstva předsedal Ing. Michalis Maniatis, narozený dne
 1. 9. 1951, pobyt Zednická 949/7, Poruba, 708 00 Ostrava, zvolený hlasováním členské
  schůze (100 % všech hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování). ————
  —– Zapisovatelem členské schůze družstva byl zvolen Jan Klimeš (100 % všech hlasů
  pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) a ověřovatelem zápisu byl zvolen
  Martin Liška (100 % všech hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování). —–
  —– Svědci, důvěrníci a tlumočníci nebyli jednání členské schůze družstva přítomni,
  neboť jejich účasti nebylo zapotřebí. —————————————————————-
  —– Předseda členské schůze družstva Ing. Michalis Maniatis před přijetím rozhodnutí
  členské schůze družstva prohlásil, že: —————————————————————-
 • členská schůze družstva je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání členské
  schůze družstva byli přítomni či zastoupeni členové, kteří vlastní 32 hlasů
  z celkového počtu 42 hlasů oprávněných hlasovat na jednání členské schůze
  družstva, ——————————————————————————————
 • družstvo nemá internetové stránky a členská schůze byla v souladu se stanovami
  svolána pozvánkou ze dne 8. 11. 2021 zaslanou nejméně patnáct dnů přede dnem
  konání členské schůze na poštovní nebo emailovou adresu všech členů uvedenou
  v seznamu členů, vyvěšena na vývěsce družstva a přílohou pozvánky byl návrh
  stanov,———————————————————————————————
 • v navrhovaném znění stanov nedochází ke změně úpravy náležitostí týkajících se
  podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření
  smlouvy o nájmu družstevního bytu, ani změně podrobnější úpravy práv a
  povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o
  nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s
  užíváním družstevního bytu. ——————————————————————
  —– Proti prohlášení předsedy o způsobilosti členské schůze družstva přijímat rozhodnutí
  nebyly vzneseny žádné protesty. Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou
  přítomnou na jednání členské schůze družstva nebyl vznesen protest. Nebyl vznesen
  protest osoby, jejíž účast na jednání členské schůze družstva nebyla připuštěna, nebo jíž
  by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ——————————————————-
  —– Totožnost předsedy členské schůze Ing. Michalise Maniatise byla zjištěna z platného
  úředního průkazu – občanského průkazu číslo 207576974.—————————————
  strana pátá
  III.
  Vlastní rozhodnutí členské schůze družstva
  Rozhodnutí o změně stanov
  —– Stávající stanovy se v celém rozsahu ruší a nahrazují novým zněním takto: ————
  STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA
  Bytové družstvo Zednická 949
  Část první
  Základní ustanovení
  Článek 1
  1) Firma: Bytové družstvo Zednická 949 ———————————————————————
  2) Sídlo: Zednická 949/7, Poruba, 708 00 Ostrava —————————————————————
  3) Bytové družstvo (dále jen „družstvo“) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v
  Ostravě v oddílu Dr., číslo vložky 745. —————————————————————————–
  4) Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy. ———————————————————
  5) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových
  potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a
  provozovat za podmínek stanovených zákonem čís. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
  (dále jen „zákon“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.—–
  6) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých
  závazků odpovídá celým svým majetkem. —————————————————————————
  7) Družstvo je obchodní korporací. —————————————————————————————
  8) Členové družstva neručí za závazky družstva.———————————————————————
  Část druhá
  Činnosti družstva
  Článek 2
  1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových
  prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. —————————————
  2) Předmětem činnosti družstva je zejména:—————————————————————————–
  a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: ——————————-
  strana šestá
  aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a
  nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva —
  ab) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva
  nebo členů družstva ——————————————————————————————
  ac) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor) ——————-
  b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb
  osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve
  vlastnictví jiných osob než členů družstva. ———————————————————————
  3) V souvislosti s předmětem činnosti může družstvo stanovit družstevně správní poplatky. —————-
  Část třetí
  Členství v družstvu
  Článek 3
  Vznik členství
  1) Členem družstva může být výhradně fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky;
  členství právnické osoby je v souladu s ustanovením § 735, odst. 1 zákona vyloučeno.——————–
  2) Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to: ———–
  a) dnem vzniku družstva při založení družstva,—————————————————————-
  b) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v
  tomto rozhodnutí, —————————————————————————————————
  c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.—————————————————————
  3) Rozhodnutím představenstva členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena
  na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního
  členského vkladu ve výši 1.300,- Kč a prohlášení o tom, že uzavře smlouvu o dalším členském
  vkladu v souladu s usnesením členské schůze. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o
  přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o
  členství a vymezení jeho družstevního podílu.————————————————————————
  4) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po
  dni, kdy byla družstvu přihláška doručena.————————————————————————-
  5) Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do
  třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva. ——————-
  strana sedmá
  Článek 4
  Družstevní podíl
  1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.———————
  2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je možné. ———————————————————————
  3) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. ————————————————————————-
  Článek 5
  Společné členství manželů
  1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění
  manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako
  společní členové mají jeden hlas. —————————————————————————————-
  2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření
  nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu
  manželů. ——————————————————————————————————————–
  3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního
  bytu, jde o společný nájem manželů.———————————————————————————–
  4) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle
  občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V
  případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno,
  zaniká také nájemní právo druhého manžela. ———————————————————————
  5) Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se
  nepřeměnilo na jejich členství společné. ——————————————————————————–
  6) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v
  tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. ———————————————————————————
  7) Společné členství manželů zaniká:————————————————————————————-
  a) vypořádáním společného jmění manželů, ———————————————————————–
  b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.—————————
  Článek 6
  Splynutí družstevních podílů
  Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v
  jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena
  práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže
  dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.—————————————————————
  strana osmá
  Článek 7
  Přeměna členství
  K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství
  jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to
  buď dohodou manželů nebo bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu.——————————————-
  Článek 8
  Rozdělení družstevního podílu
  Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou
  družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového
  prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou
  s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním
  vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého
  rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých
  rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem, kterého družstevního bytu
  nebo družstevního nebytového prostoru. ————————————————————————————-
  Článek 9
  Členská práva
  Člen družstva má právo zejména: ——————————————————————————————-
  a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze.
  Schůze představenstva družstva nebo schůze kontrolní komise družstva se člen má právo zúčastnit
  jen tehdy, pokud o jeho účasti představenstvo družstva nebo kontrolní komise rozhodne,—————–
  b) volit a být volen do orgánů družstva,———————————————————————————-
  c) uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu nebo družstevního
  nebytového prostoru do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí-li další členský vklad na výzvu
  družstva ve lhůtě jím stanovené,—————————————————————————————-
  d) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to na základě
  uzavřené smlouvy podle písm. c) s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě
  smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i
  jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami,—————————————————
  e) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v rozsahu
  pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy,
  modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého
  finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů (družstevních nebytových prostor),
  f) na roční vyúčtování záloh a na vypořádání přeplatku z tohoto vyúčtování podle jiných právních
  předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí,—————————————————-
  g) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství, —————————————————–
  strana devátá
  h) nahlížet do seznamu členů družstva,———————————————————————————-
  i) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně
  vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie,—————————————————————
  j) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje.———
  Článek 10
  Členské povinnosti
  Člen družstva je povinen zejména:——————————————————————————————-
  a) dodržovat zákony a jiné právní předpisy, stanovy a rozhodnutí orgánů družstva, ————————–
  b) uhradit další členský vklad ve stanovené lhůtě a výši, ————————————————————-
  c) platit nájemné za užívání bytu (nebytového prostoru), včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé
  zálohy na opravy a dodatečné investice a úhradu za služby nebo zálohy v předepsané výši a lhůtě
  splatnosti a uhradit nedoplatky z jejich vyúčtování,—————————————————————-
  d) platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva ve výši určené
  členskou schůzí,————————————————————————————————————
  e) chránit družstevní majetek, dodržovat veškeré vnitřní předpisy, předpisy o požární ochraně, řádně
  užívat a udržovat byt (nebytový prostor), jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat
  družstvem dodávané služby,———————————————————————————————
  f) převzít byt (nebytový prostor) na základě nájemní smlouvy ve lhůtě stanovené družstvem, nebo
  uhradit družstvu újmu, která mu vznikla opožděným převzetím; v nájemní smlouvě lze sjednat
  předání bytu (nebytového prostoru) ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud nájemce s
  družstvem současně vymezí práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady
  nákladů na provedení úhrady,——————————————————————————————
  g) při vzniku nájmu oznámit družstvu počet osob v bytě, jejich jména, příjmení a data narození, změny
  těchto údajů, uzavření manželství; přechod nájmu oznámit družstvu bez zbytečného odkladu.
  Neučiní-li to ani do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svou
  povinnost.——————————————————————————————————————–
  h) ví-li předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru) spojené se složitou
  dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která
  po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to
  bude nezbytně nutné; neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo.———————————————–
  i) neprodleně sdělovat změnu adresy pro doručování,——————————————————————
  j) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení zjišťovaly technický
  stav bytu (nebytového prostoru) a stav měřidel, prováděly opravy, údržbu a instalaci technických
  zařízení a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu (nebytového prostoru), popř. ostatních bytů a
  nebytových prostorů či domu jako celku. Neumožní-li tento přístup, má se za to, že hrubě porušil
  svou povinnost. ————————————————————————————————————-
  k) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva, maximálně ve výši
  trojnásobku základního členského vkladu,————————————————————————–
  l) hradit veškeré opravy v bytě (nebytovém prostoru), jak je blíže specifikováno v čl. 21, odst. 6 a 7.—–
  strana desátá
  Článek 11
  Členský vklad
  1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. ——————-
  2) Členský vklad v družstvu je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
  vkladů. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout
  pod hodnotu základního členského vkladu. ————————————————————————-
  3) Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 1.300,- Kč ————————-.
  4) Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá, a to zejména dle velikosti a
  kvality bytu, s nímž je spojeno právo na uzavření nájmu bytu. Další členský vklad slouží zejména k
  pořízení bytového domu a pozemku, jeho rekonstrukci a modernizaci, popřípadě k účelu, o kterém
  rozhodne usnesením členská schůze. Výši dalšího členského vkladu stanovuje členská schůze. ———
  5) Členská schůze může rozhodnout o složení dalšího členského vkladu pro stávající i budoucí členy
  družstva. Výši, účel použití a podmínky jeho splacení určí členská schůze svým usnesením.————-
  6) Podmínkou vzniku členství je zaplacení základního členského vkladu a úhrada dalšího členského
  vkladu nebo převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu na základě smlouvy. —————
  7) Členové neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské schůze však mají členové vůči
  družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního
  členského vkladu, tj. do výše 3.900,- Kč pro jednoho člena družstva. —————————————–
  8) V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se
  postupuje podle zákona. Zvýšit základní členský vklad lze doplatky členů. ——————————–
  9) Zvýšení základního členského vkladu podle odstavce 8 je možné jen tehdy, pokud tak rozhodne
  členská schůze a pokud s tím souhlasí tři čtvrtiny všech členů bytového družstva. ————————–
  10) K zvýšení základního členského vkladu doplatky členů může dojít pouze jednou za tři roky a
  nejvýše na trojnásobek stávající výše základního členského vkladu. Další podmínky zvýšení
  základního členského vkladu upravuje ZOK.———————————————————————-
  11) O snížení základního členského vkladu by rozhodovala členská schůze, pokud s tím souhlasí
  alespoň dvě třetiny přítomných členů družstva na členské schůzi, přičemž by musel být dodržen
  postup podle § 567b a následující ZOK. —————————————————————————-
  12) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře představenstvo se členem písemnou
  smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc nebo provedení jaké
  práce anebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého vkladu, dále způsob a výši ocenění
  nepeněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího
  členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její
  změnu nebo zrušení již neschvalují orgány družstva.————————————————————–
  13) Další členský vklad může mít také formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad schvaluje před
  jeho vložením členská schůze.——————————————————————————————-
  strana jedenáctá
  14) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený
  dohodou družstva a vkladatele, a to na náklad vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započítat na
  členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. ————————————————————
  15) Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho
  část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu, kdy dojde k převodu
  vlastnického práva k jednotce členovi bytového družstva a další členský vklad se započítává na
  kupní cenu za tento převod———————————————————————————————-
  Článek 12
  Převod družstevního podílu
  1) Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o
  převodu družstevního podílu s úředně ověřenými podpisy družstvu, ledaže smlouva určí účinky
  pozdějším datem. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele
  o uzavření takovéto smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Při převodu musí být splněny podmínky
  členství. ———————————————————————————————————————-
  2) Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření
  smlouvy o nájmu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu nebo k převodu práva na uzavření
  smlouvy o nájmu, včetně všech práv a povinností s tím spojených. Na nabyvatele přecházejí všechny
  dluhy převodce vůči bytovému družstvu a dluhy bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s
  užíváním družstevního bytu nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu. Převodce družstevního
  podílu ručí za tyto dluhy, které jsou s převáděným družstevním podílem spojeny.—————————
  3) Bytové družstvo neprodleně po doručení smlouvy o převodu družstevního podílu provede zápis
  příslušných změn v seznamu členů. Za úkony spojené s vyřízením agendy je bytové družstvo
  oprávněno požadovat od převodce a nabyvatele úhradu nákladů s tím spojených, případně v paušální
  výši určené pro tyto úkony usnesením členské schůze. ————————————————————-
  4) Člen může převést část svého družstevního podílu na jiného člena jen po jeho rozdělení při dodržení
  zákonných podmínek.—————————————————————————————————-
  Článek 13
  Zánik členství
  1) Členství v družstvu zaniká: ——————————————————————————————–
  a) dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva,—————————————————-
  b) vystoupením člena, ————————————————————————————————–
  c) vyloučením člena, —————————————————————————————————-
  d) převodem družstevního podílu, ———————————————————————————–
  e) přechodem družstevního podílu, ———————————————————————————-
  f) smrtí člena družstva, ———————————————————————————————–
  g) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, ———————————————————
  h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, —————————————-
  strana dvanáctá
  i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v
  exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením
  výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního
  příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění
  vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na
  zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, ——————————————
  j) zánikem družstva bez právního nástupce,———————————————————————
  k) jiným způsobem stanoveným zákonem. ————————————————————————
  2) Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo
  s právem nájmu družstevního bytu, zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva
  na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Toto ustanovení
  neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu.—————
  3) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:————————————————————————-
  a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění
  rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, ————————-
  b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.————-
  4) Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství v ní
  sjednaným dnem. Jedno vyhotovení obdrží člen.———————————————————————
  Článek 14
  Vystoupení
  1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců, běh této
  lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena
  o vystoupení družstvu.—————————————————————————————————-
  2) Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném
  oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve
  lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců
  poté, kdy členská schůze o změně stanov rozhodla, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z
  důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a
  vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena
  zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno.——-
  3) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. —————————
  Článek 15
  Přechod družstevního podílu
  1) Zemře-li nájemce družstevního bytu přechází smrtí nájemce jeho členství v bytovém družstvu a
  nájem družstevního bytu na toho dědice, kterému připadl družstevní podíl, včetně všech práv a
  povinností s tím spojených.———————————————————————————————
  strana třináctá
  2) Dnem, kdy nastanou právní účinky přechodu družstevního podílu, zanikne členství dosavadního
  člena v bytovém družstvu a vznikne členství nabyvatele (dědice) v bytovém družstvu. ——————–
  3) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že
  společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. Přechodem
  družstevního podílu přechází současně i nájem družstevního bytu, včetně všech práv a povinností
  s tím spojených. Totéž platí při přechodu práva na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního
  bytu. ———————————————————————————————————————–
  Článek 16
  Vyloučení člena z družstva
  1) Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, zejména pokud hrubě
  nebo závažným způsobem porušil svou povinnost, nebo tyto povinnosti porušuje opakovaně nebo
  přestal splňovat podmínky pro vznik členství. ———————————————————————-
  2) Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového
  prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud: ——————————————————————-
  a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, zejména nezaplatil-li nájemné a
  náklady na služby ve výši přesahující trojnásobek měsíční úhrady nebo přenechá byt do
  podnájmu bez písemného souhlasu družstva, —————————————————————–
  b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která
  bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v
  tomto domě nachází,————————————————————————————————
  c) člen zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho
  člena, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke kterému se zavázal, po
  dobu šesti měsíců neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt
  se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů, ——————————————————-
  d) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách, ———————————————————
  3) Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů.——
  4) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena
  družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností
  nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena
  družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro
  úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo proti členu družstva. ————————————-
  5) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen
  podat odůvodněné námitky ke členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o
  vyloučení, jinak toto právo zaniká. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena
  podat odůvodněné námitky ke členské schůzi. V případě vylučování společných členů (manželů), má
  každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého
  manžela. ——————————————————————————————————————–
  strana čtrnáctá
  6) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců
  ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné,
  jinak toto právo zaniká. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby
  pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva
  plynoucí ze zániku jeho členství. —————————————————————————————
  7) Rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení
  rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručuje doporučeným dopisem do vlastních rukou na
  jeho adresu uvedenou v seznamu členů. ——————————————————————————-
  8) Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy
  vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. —————
  9) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje
  představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí
  tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno,
  k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení
  rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o
  vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva.
  Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o
  tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo.
  Článek 17
  Zánik družstva
  Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. —
  Článek 18
  Vypořádací podíl
  1) Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl.
  Vypořádací podíl je roven splacenému základnímu a dalšímu členskému vkladu, a to:——————-
  a) u nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se rovná základnímu členskému
  vkladu a dalšímu členskému vkladu,—————————————————————————–
  b) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor do
  vlastnictví) se rovná: ————————————————————————————————–
 • základnímu členskému vkladu, jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem financování
  družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) bezúplatně převedeného podle jiného
  právního předpisu, ————————————————————————————————-
 • nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti člena, protože základní členský
  vklad i další členský vklad bezúplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového
  prostoru) podle jiného právního předpisu zanikly, neboť byly zdrojem jeho financování a člen
  neměl v družstvu dodatečný členský vklad,——————————————————————–
  strana patnáctá
 • základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu, jestliže nebyly nabyvateli
  započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního
  nebytového prostoru), ———————————————————————————————–
 • základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na úhradu kupní
  ceny při úplatném převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), ——————-
 • nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti člena, protože základní členský
  vklad i další členský vklad byly započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu
  družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru). —————————————————–
  3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. ——————————————————————————
  4) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný
  uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo
  uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu, a to tím dnem,
  který nastane později. U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, kdy
  byla nebo mohla být zjištěna jeho výše.——————————————————————————–
  5) Byl-li člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 1 až ode dne marného
  uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo
  právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení
  skončeno. ——————————————————————————————————————–
  6) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku
  členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. ——————————————————
  7) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.———-
  Článek 19
  Seznam členů
  1) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje:————————————-
  a) jméno a bydliště nebo sídlo člena, s výslovným uvedením adresy pro doručování členovi, má-li
  být doručováno na jinou adresu, než je bydliště nebo sídlo člena —————————————
  b) adresa pro elektronické doručování (se souhlasem člena) ————————————————-
  c) den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu ——————————————–
  d) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti
  k členskému vkladu (základnímu a dalšímu)————————————————————–
  e) určení, ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje
  každý jednotlivý další členský vklad————————————————————————–
  2) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez
  zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované
  skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.————————————
  3) Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu
  svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení
  častěji nežli 1 x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.—————–
  strana šestnáctá
  4) Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí
  právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis
  člena musí být úředně ověřen. ——————————————————————————————-
  5) Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve
  vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů,
  kterých se týkají. ———————————————————————————————————-
  6) Bytové družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu
  nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu po doručení
  žádosti. ———————————————————————————————————————-
  7) Bytové družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis příslušné
  části seznamu, jestliže na tom osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se
  zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.——————————————————————-
  8) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez
  zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému
  členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v
  seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro
  poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy. ——–
  Článek 20
  Přenechání bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu
  Družstvo může smlouvou o nájmu přenechat byt (nebytový prostor) fyzické, popř. právnické osobě, i když
  nepůjde o člena družstva v případě, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva.
  Stejně může družstvo přenechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu.
  Výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (družstevního nebytového prostoru) se určí
  ve smlouvě. ————————————————————————————————————————
  Část čtvrtá
  Nájem
  Článek 21
  Nájem družstevního bytu
  S každým členem družstva uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nejpozději do 2 měsíců od vzniku
  členství, a to blíže za těchto podmínek: ————————————————————————————-
  1) Nájemní smlouva bude se členem družstva (dále jen „nájemcem“) uzavřena na dobu neurčitou.——–
  2) Družstvo je povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, není-li s nájemcem
  dohodnuto jinak. ———————————————————————————————————-
  strana sedmnáctá
  3) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Domácností se rozumí ti, co spolu bydlí.
  Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez
  zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se
  za to, že hrubě porušil svou povinnost. Nájemce může do své domácnosti přijmout pouze takový
  počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a odpovídá obvyklým pohodlným a hygienicky
  vyhovujícím podmínkám. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností, není-li
  tento závadný stav odstraněn do 30 dnů ode dne obdržení výzvy ke sjednání nápravy. ——————-
  4) Nájemci a osoby žijící v domácnosti jsou povinny chovat se tak, aby zajišťovali nerušený výkon práv
  nájmu ostatních osob v domě. Porušení povinností ostatními členy domácnosti se považuje za porušení
  povinností nájemcem. —————————————————————————————————–
  5) Družstvo je povinno zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. —–
  6) Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí
  nájemce. Drobnými opravami v bytě nejsou opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních,
  kanalizačních, plynových rozvodů a přípojek po jejich hlavní přípojku, jistič. Výhradně za drobné
  opravy se považují opravy a výměny omítek, maleb, podlah. Nepostará-li se nájemce o včasné
  provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím
  vyzvání člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. Nájemce nemá dále nárok na
  výměnu zařizovacích předmětů jako je například kuchyňská linka, vestavěné skříně, vana, WC
  mísa vč. splachovacího zařízení, vodovodní baterie, umyvadla, dřezy, nábytek, elektrospotřebiče apod.
  na náklady pronajímatele. Nepostará-li se nájemce o drobné opravy, odpovídá družstvu za
  způsobené škody. ———————————————————————————————————-
  7) Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, ke kterým je povinno a které brání řádnému
  užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva nájemce ohrožen, má nájemce právo po předchozím
  upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od družstva náhradu účelně
  vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo
  zanikne, nebylo-li uplatněno do dvou měsíců od odstranění závad. Za tímto účelem je povinen člen
  družstva oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést
  družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti
  vznikla. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění
  neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání.
  Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění
  spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho
  podstatně zhoršilo. Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu,
  tj. nejpozději do 2 měsíců, jinak toto právo zaniká.—————————————————————
  8) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby
  provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i
  odpočet naměřených hodnot. Stejně je nájemce povinen umožnit přístup k dalším technickým
  zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu.————————————————————
  9) Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo bydlí v
  bytě nájemce. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození
  odstranit a požadovat od nájemce náhradu. ————————————————————————-
  strana osmnáctá
  10) Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva,
  a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby
  nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Provedení takových úprav je rovněž
  považováno za hrubé porušení povinností člena družstva.——————————————————–
  11) Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen
  nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji
  pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V
  ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce. ———————————————–
  12) Výši nájemného stanoví členská schůze. Výše zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním
  bytu (nebytového prostoru) se stanoví na jednotlivé byty podle výše nákladů za předchozí rok s
  přihlédnutím ke změně rozsahu a cen služeb a sazeb DPH pro aktuální období. Nájemné a zálohy
  na služby se platí do 15. dne daného měsíce. Splátky dalšího členského vkladu se hradí do 15. dne
  daného měsíce, není-li dohodnuto jinak. Nájemné obsahuje pouze ekonomicky oprávněné náklady
  družstva, které souvisí se správou majetku družstva, s jeho opravami, modernizací, rekonstrukcemi,
  s pořízením nového majetku a to vč. splátek úvěru a úroku na jeho opravy, modernizace,
  rekonstrukce a pořízení. Součástí nájemného je rovněž rezerva na vytváření finančních zdrojů pro
  úhradu výše uvedeného.—————————————————————————————————
  13) Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) se provádí odděleně pro
  každý druh zálohy, a doručuje se nejpozději do 30. dubna následujícího roku. Nájemce má možnost
  vyúčtování reklamovat do 30 dnů. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 4 měsíců ode dne doručení
  vyúčtování. ——————————————————————————————————————
  14) Nezaplatí-li nájemce nájemné a zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového
  prostoru), případně splátku členského vkladu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit
  družstvu poplatek z prodlení v zákonné výši, popřípadě zákonný úrok z prodlení, popřípadě
  smluvní úrok z prodlení, byl-li ve smlouvě smluven. V odůvodněných případech může nájemce
  požádat představenstvo o snížení či prominutí majetkové sankce. ———————————————-
  15) Neoznačená platba nájemného nebo záloh na služby se použije k úhradě nejstarší pohledávky
  družstva, kterou má z titulu nájmu.———————————————————————————-
  16) Pokud je stejná věc upravena v nájemní smlouvě a stanovách družstva odlišně, má přednost
  ustanovení stanov.———————————————————————————————————
  17) Na práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu, která nejsou upravena stanovami ani nájemní
  smlouvou se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu.——————————-
  18) Ustanovení, upravující nájem bytu ve stanovách a nájemní smlouvě se nepoužijí, pokud jsou v
  rozporu s kogentním ustanovením zákona. ————————————————————————-
  19) Bytové družstvo jako pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání
  a nájemce provádí nebo zajišťuje na své náklady provádění běžné údržby a běžných oprav v bytě v
  rozsahu podle těchto stanov a případného usnesení členské schůze.———————————————
  20) Nájemce je ve smyslu odstavce 19 povinen provádět na své náklady běžné opravy a běžnou údržbu v
  bytě, v rozsahu podle tohoto ustanovení a blíže určeném usnesením členské schůze. V tomto smyslu
  nájemce zajišťuje nebo provádí na své náklady v bytě opravy a údržbu:————————————–
  a) spojenou s běžným užíváním bytu, včetně nákladů spojených s opravami a údržbou
  vnitřního vybavení bytu, popřípadě s jeho výměnou,————————————————–
  strana devatenáctá
  b) spojenou s opravami, údržbou, popřípadě výměnou vnitřních rozvodů elektřiny a vody ke
  spotřebičům v bytě, odvodů splaškových vod v bytě až po připojení k hlavnímu řadu v
  bytě. ————————————————————————————————————
  21) Za běžné opravy a běžnou údržbu, kterou na své náklady provádí či zajišťuje nájemce, se
  nepovažují opravy a údržba rozvodů plynu v bytě, které byly v bytě umístěny při vzniku nájmu, jdeli o centrální vytápění, opravy a údržba soustavy rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů,
  včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení, přívodů
  společné televizní antény do bytu, opravy a výměny domácích telefonů a společných rozvodů k nim,
  opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, vnější nátěry oken v bytě, opravy a výměny oken,
  nebo výměny jejich částí, pokud členská schůze nerozhodne jinak. ———————————————
  22) Nájemce je povinen strpět stavební úpravy, přestavby nebo jiné změny v bytě nebo v domě prováděné
  bytovým družstvem, za podmínek stanovených usnesením členské schůze. ————————————
  23) Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či
  měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného
  souhlasu bytového družstva, uděleného statutárním orgánem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská
  schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se jednalo o závažné porušení
  členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, přičemž by bytové družstvo bylo
  oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad
  odstranil. Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná nájemce s bytovým družstvem písemně postup
  prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a nebyli zatěžováni stavebními pracemi
  ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací a
  uplatňovat dodržování právních předpisů. —————————————————————————
  Článek 22
  Podnájem bytu
  1) V případě, že nájemce v bytě sám nebydlí, může pronajatý byt nebo jeho část dát do podnájmu třetí
  osobě (podnájemci) jen s písemným souhlasem představenstva. Porušení této povinnosti se považuje za
  hrubé porušení stanov. Souhlas představenstvo vydá písemně, a to pouze na dobu 1 roku, a to i
  opakovaně. Souhlas či zamítnutí souhlasu představenstvo vydá do 30-ti dnů ode dne obdržení
  žádosti, jinak se má za to, že představenstvo s podnájmem nesouhlasilo. Představenstvo může již
  vydaný souhlas s podnájmem zrušit v případě porušování povinností podnájemce, které vyplývají pro
  nájemce ze stanov, usnesení členské schůze, domovního řádu či nájemní smlouvy.
  V takovém případě platí, že nebylo vydáno vůbec. —————————————————————-
  2) Souhlas s podnájmem bytu může být vydán až po úhradě poplatku, pokud byl členskou schůzí
  stanoven. V případě zamítnutí podnájmu bude poplatek vrácen ve výši 90 %.—————————–
  3) V případě skončení nájmu bytu skončí ke stejnému dni i podnájem bytu. Po skončení podnájmu
  podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. ——————————————————————-
  Článek 23
  Zánik nájmu družstevního bytu
  Nájem družstevního bytu zaniká:——————————————————————————————-
  strana dvacátá
  1) zánikem členství nájemce družstevního bytu,————————————————————————
  2) písemnou dohodou mezi družstvem a členem, nájemcem družstevního bytu, ke dni stanovenému v
  dohodě,———————————————————————————————————————–
  3) písemnou výpovědí člena, nájemce družstevního bytu, ve kterém musí být uvedena lhůta, kdy má
  nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce, —————–
  4) písemnou výpovědí pronajímatele, družstva, z nájmu družstevního bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  a to z důvodu hrubého nebo opakovaného porušení povinností spojených s nájmem bytu. Hrubým
  porušením nájemní smlouvy se rozumí zejména to, že nájemce: ————————————————-
  a) je v prodlení, přičemž jeho dluh bez majetkové sankce dosahuje výše alespoň tří měsíčních
  splátek nájemného, služeb a případně splátky dalšího členského vkladu a nepožádal o odklad,
  s kterým představenstvo písemně souhlasilo,——————————————————————-
  b) přenechal byt do podnájmu bez souhlasu představenstva,—————————————————
  c) provádí nebo provedl stavební úpravy bytu bez souhlasu představenstva, pokud je vyžadován, —-
  d) neoznámí změnu počtu osob v domácnosti, ——————————————————————–
  e) se chová nežádoucím způsobem vůči ostatním nájemcům v domě nebo majetku družstva a
  ostatních nájemců, nebo se tak chovají členové jeho domácnosti. ——————————————
  Opakovaným porušením je zejména opakované pozdní placení nájemného a služeb, a to zejména až
  na základě upomínek, i když dluh nedosahuje částky podle předchozího odstavce a další porušování
  povinností, které není považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy podle předchozího odstavce,
  avšak je opakované a nedošlo ke sjednání nápravy ani na základě opakované výzvy. ———————
  Výpovědní lhůta počíná běžet následující měsíc po měsíci v němž byla výpověď doručena. —————–
  5) písemnou výpovědí pronajímatele (družstva) z nájmu družstevního bytu bez výpovědní lhůty, a to z
  důvodu zvlášť závažného porušení povinností spojených s nájmem bytu. Nájemce je povinen byt
  vyklidit a odevzdat do 30-ti dnů ode dne skončení nájmu, tj. ode dne doručení výpovědi.—————–
  Zvlášť závažným porušením nájemní smlouvy se rozumí zejména:——————————————–
  a) nájemce je v prodlení, přičemž jeho dluh bez majetkové sankce dosahuje částky
  20 000 Kč a nepožádal o odklad, s kterým představenstvo písemně souhlasilo,———————
  b) provedení stavebních úpravy bytu bez souhlasu představenstva, které ohrožují majetek a zdraví
  jiných osob, ———————————————————————————————————-
  c) výrazně nežádoucí chování nájemce nebo členů domácnosti vůči ostatním nájemcům v domě
  nebo majetku družstva a ostatních nájemců,—————————————————————–
  d) pěstování, skladování a uchovávání nedovolených látek podle zvláštních předpisů, a to zejména
  narkotik a jiných omamných látek, nedovolených a nebezpečných zvířat, nedovolených zbraní,
  výbušnin a těkavých látek.—————————————————————————————
  6) převedením bytu do vlastnictví člena. ———————————————————————————
  Část pátá
  Orgány družstva a jejich kompetence
  Článek 24
  Obecná ustanovení
  1) Orgány družstva tvoří: ————————————————————————————————–
  a) členská schůze, —————————————————————————————————–
  strana dvacátá první
  b) představenstvo,——————————————————————————————————
  c) kontrolní komise. ————————————————————————————————–
  2) Do představenstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let,
  kteří jsou svéprávní a bezúhonní. Člen, který má být volen do orgánu bytového družstva, je povinen
  družstvo informovat, zda ohledně jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí
  nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl
  vyloučen soudem z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace.————————-
  3) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pět let. Funkční období členů voleného
  orgánu končí všem jeho členům stejně. Členové těchto orgánů mohou být opětovně voleni. Jestliže
  členovi představenstva nebo kontrolní komise zanikne jeho funkce, musí příslušný orgán zvolit bez
  zbytečného odkladu nového člena. Do doby zvolení nového člena představenstva plní funkci orgánu
  dosavadní členové představenstva či kontrolní komise. ———————————————————–
  4) Člen bytového družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Své odstoupení oznámí
  člen orgánu písemným prohlášením doručeným tomu orgánu bytového družstva, jehož je členem.
  Výkon funkce končí dnem, projednal-li jej nebo měl projednat orgán jehož je členem, nejpozději
  však 3 měsíce od doručení odstoupení. ——————————————————————————-
  5) Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce
  uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik
  zániku funkce.————————————————————————————————————
  6) Člen představenstva a kontrolní komise, popř. všichni jeho členové, mohou být ze své funkce
  odvoláni tím orgánem, který je do funkce zvolil. Ke dni účinnosti odvolání musí být zvolen nový
  člen, případně celý orgán, který byl z funkce odvolán.————————————————————
  7) Pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují požadavek většího počtu hlasů pro jednání a pro přijetí
  usnesení orgánů družstva, vyžaduje se pro platnost usnesení těchto orgánů jejich řádné svolání,
  přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.——————
  8) O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum, čas a místo
  konání, projednané skutečnosti a výsledky hlasování. Zápis musí být podepsán předsedou orgánu a
  jeho dalším členem, a pokud zápis vyhotovila jiná osoba než člen orgánu, pak také zapisovatelem. —
  9) Členové představenstva a kontrolní komise musí vykonávat svou funkci v orgánu osobně. Členové
  družstva mohou být na jednání členské schůze zastoupeni na základě písemné plné moci.————–
  10) Bližší podrobnosti o orgánech družstva může stanovit jednací řád.——————————————–
  Článek 25
  Členská schůze
  1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Členská schůze se koná vždy, je-li to v důležitém
  zájmu družstva, minimálně však jednou za rok. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je
  přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících
  vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon
  nebo stanovy vyšší počet hlasů.—————————————————————————————–
  2) Členská schůze se usnáší 2/3 přítomných členů rozhoduje-li o: ———————————————–
  strana dvacátá druhá
  a) schválení poskytnutí finanční asistence,————————————————————————
  b) uhrazovací povinnosti, ——————————————————————————————–
  c) zrušení družstva s likvidací,————————————————————————————-
  d) přeměně družstva,————————————————————————————————–
  e) vydání dluhopisů. ————————————————————————————————–
  3) Členská schůze se usnáší 3/4 všech členů družstva, rozhoduje-li o:——————————————
  a) zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena,—————————————————
  b) podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření nájemní
  smlouvy o nájmu družstevního bytu, —————————————————————————
  c) podrobnější úpravě práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření
  smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s
  užíváním družstevního bytu.————————————————————————————-
  4) Členskou schůzi svolává předseda představenstva. —————————————————————-
  5) Má-li družstvo zřízeny internetové stránky, musí být pozvánka na členskou schůzi nejméně patnáct
  dnů přede dnem konání členské schůze uveřejněna na internetových stránkách družstva, současně
  zaslána členům na adresu (poštovní nebo e-mailovou) uvedenou v seznamu členů a uveřejněna na
  informační desce družstva. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka
  musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.————————
  6) Nemá-li družstvo internetové stránky zřízeny, musí být pozvánka na členskou schůzi zaslána
  nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze na adresu (poštovní nebo e-mailovou)
  uvedenou v seznamu členů a uveřejněna na informační desce družstva. Se souhlasem člena mu bude
  pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů. Souhlas lze dát
  jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena. ————————————————————
  7) Na žádost 10 % členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu všech hlasů, zařadí předseda jimi
  určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.————————————————————–
  8) Členskou schůzi je dále předseda představenstva povinen svolat, požádá-li o to písemně kontrolní
  komise, nebo 10 % členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu všech hlasů. Jestliže předseda
  nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, musí být svolána
  osobami nebo orgánem dle zákona. ———————————————————————————-
  9) Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas; to se týká i společných členů. Pokud se společní
  členové nedomluví, má se za to, že nehlasovali. ——————————————————————–
  10) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské
  schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na
  více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné
  třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou
  plnou moc.——————————————————————————————————————
  strana dvacátá třetí
  11) Členská schůze zejména: ———————————————————————————————–
  a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,———————–
  b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,————————
  c) určuje výši odměny pro představenstvo a kontrolní komisi, ———————————————–
  d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou, a v případech stanovených zákonem i
  mezitímní účetní závěrku, —————————————————————————————
  e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,—————————————————————————-
  f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,————————————————————————
  g) rozhoduje o námitkách člena proti jeho vyloučení, ———————————————————-
  h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, —————————————————-
  i) rozhoduje o použití zisku nebo úhradě ztráty, ————————————————————–
  j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,—————————————————————————–
  k) rozhoduje o použití rezervního fondu, ————————————————————————-
  l) rozhoduje o vydání dluhopisů,———————————————————————————–
  m) schvaluje smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podílu na
  zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva a jejich změny a zrušení, ——————————-
  n) schvaluje výši a splatnost dalšího členského vkladu,——————————————————–
  o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, ———————————————————————
  p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,—————————————————-
  q) schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku, ——
  r) rozhoduje o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud si rozhodování
  o některé věci členská schůze vyhradila.———————————————————————–
  12) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda náhradní schůzi, je-li to stále potřebné tak,
  aby se konala do 14 dní od termínu původní řádné schůze. Náhradní členská schůze musí být
  svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, uveřejněnou nejméně 7 dní před jejím
  konáním.——————————————————————————————————————-
  13) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.——————-
  14) Zápis z členské schůze vyhotovený do 15 dnů ode dne konání členské schůze musí být podepsán
  předsedou a dalším členem představenstva, případně také zapisovatelem a musí mimo jiné obsahovat
  námitky členů družstva, kteří pro daný bod nehlasovali a požádali o zaprotokolování. —————–
  15) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou zejména, jedná-li se o změnu stanov a zrušení
  družstva. ——————————————————————————————————————-
  16) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy
  k projednávaným bodům. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů či jednotlivých členů,
  jestliže tito o to požádají. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. ———
  strana dvacátá čtvrtá
  17) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat
  neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami nebo pro rozpor
  s dobrými mravy. ———————————————————————————————————
  18) Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o
  rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.—–
  19) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo
  závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí
  nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do
  práva třetí osoby nabytého v dobré víře.—————————————————————————–
  20) Nebylo-li právo podle odstavce 18 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na
  vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat.—————
  21) Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam.—————-
  22) V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské
  schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje: ——————————
  a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, ———————————————————–
  b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi,——————-
  c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, ———————————————————————
  d) další údaje, určí-li stanovy.—————————————————————————————-
  23) Nedoručí-li člen ve lhůtě dle odst. 22, písm. b) představenstvu písemný souhlas s návrhem, platí, že s
  návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou
  listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí
  členské schůze, kterého se vyjádření týká. —————————————————————————
  Článek 26
  Představenstvo družstva
  1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní vedení družstva, které
  má 3 členy, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. —————————————————–
  2) Představenstvo zejména: ————————————————————————————————
  a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným
  orgánům,————————————————————————————————————-
  b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. ———————————————–
  3) Předseda představenstva jedná za družstvo navenek; je-li však pro právní jednání, které činí,
  zákonem předepsána písemná forma, je třeba podpisu i dalšího člena představenstva. V době jeho
  nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.————————————————————————–
  strana dvacátá pátá
  Článek 27
  Kontrolní komise
  1) Kontrolní komise se zřizuje na základě samostatného usnesení členské schůze. Není-li kontrolní
  komise zřízena, má každý člen družstva vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako
  kontrolní komise.———————————————————————————————————
  2) Kontrolní komise má 3 členy, kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a
  může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise je volena
  členskou schůzí a je odpovědná pouze členské schůzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. —
  3) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.——————————-
  Článek 28
  Odměny členů představenstva a kontrolní komise
  Členská schůze stanoví za vykonávání volených funkcí finanční odměnu členům představenstva a
  kontrolní komise za výkon funkce a dále finanční náhrady za používání vlastního majetku k výkonu
  funkce. O odměně a finanční náhradě rozhoduje jako celku, a to zvlášť pro představenstvo a kontrolní
  komisi. Členové představenstva a kontrolní komise si odměnu a finanční náhradu rozdělí mezi sebou
  sami podle podílu, rozsahu a odpovědnosti na vykonávané funkci.————————————————–
  Část šestá
  Hospodaření družstva
  Článek 29
  Základní kapitál družstva
  1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jehož splacení se členové zavázali.——-
  2) Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. vypořádáním bývalých členů.—-
  Článek 30
  Nedělitelný fond
  1) Družstvo vytvořilo při svém vzniku nedělitelný fond.————————————————————–
  2) Nedělitelný fond se doplňuje ze zisku, na základě usnesení členské schůze.———————————
  3) Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva.—————————————————————–
  strana dvacátá šestá
  Článek 31
  Hospodářský výsledek
  1) Cílem družstva není vytvářet zisk, ale vybrané peníze investovat do majetku družstva. ——————-
  Vznikne-li však z hospodaření družstva zisk, použije se ke krytí ztrát vytvořených v předchozích
  letech, zůstatek zisku zůstane jako nerozdělený nebo může být převeden na tvorbu dlouhodobé zálohy
  na opravy a investice. Nerozdělený zisk může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů
  a k dalšímu rozvoji bytového družstva. ——————————————————————————-
  2) Bytové družstvo může rozdělit mezi své členy nejvýše 33% zisku a jiných vlastních zdrojů podle §34
  odst. 2 zákona za dodržení podmínek stanovených § 34 odst. 2 a § 40 zákona a jen v případě
  vytvoří-li fond ze zisku ve výši 30 % základního kapitálu, který nelze mezi členy rozdělit. Další
  podmínkou rozdělení zisku je, že rozdělení zisku neohrozí uspokojování bytových potřeb členů. ——–
  3) Ztráta družstva je přednostně uhrazována z nerozděleného zisku vytvořeného v předchozích letech.
  Pokud je ztráta vyšší než vytvořené nerozdělené zisky, pak je ztráta uhrazena z nedělitelného fondu.
  Zůstatek neuhrazené ztráty může být převeden do dalších let, případně může být předepsán členům
  družstva k úhradě, je-li to vzhledem k finanční situaci družstva třeba, a to do výše maximálně
  trojnásobku základního členského vkladu na každého člena družstva. —————————————
  Článek 32
  Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice
  1) Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného a převodem podílů na zisku,
  popřípadě na základě usnesení členské schůze.———————————————————————-
  2) Záloha se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů družstva a
  dále na financování technického zhodnocení domu. —————————————————————–
  3) O způsobu tvorby a použití zálohy rozhoduje členská schůze, popřípadě toto upravuje příslušná
  směrnice družstva.———————————————————————————————————-
  4) Záloha je nevratná.——————————————————————————————————–
  Článek 33
  Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
  1) Družstvo je povinno zajistit za každé účetní období řádnou účetní závěrku; za její sestavení
  odpovídá představenstvo. ————————————————————————————————-
  strana dvacátá sedmá
  2) Představenstvo je povinno zpřístupnit účetní závěrku alespoň 15 dnů přede dnem konání členské
  schůze v sídle bytového družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na členskou schůzi.————
  3) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení i způsob
  rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát. ———————————————————-
  4) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva k
  nahlédnutí.——————————————————————————————————————
  5) Představenstvo je povinno zajistit spolu s účetní závěrkou, zprávu o hospodaření družstva, kterou
  spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce
  pololetí následujícího účetního období. Zpráva o hospodaření obsahuje důležité finanční údaje o
  hospodaření a majetkové situaci družstva. —————————————————————————
  Část sedmá
  Společná a závěrečná ustanovení
  Článek 34
  Společná ustanovení
  1) Rozhodnutí, týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. Doručení
  doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito
  stanovami či rozhodnutím členské schůze. —————————————————————————
  2) Lhůta k podání odůvodněných námitek činí 30 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem
  následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov nebo zákona určeno
  jinak. ————————————————————————————————————————
  3) O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze. Tím není dotčena možnost
  odvolání k soudu, pokud to stanovy či zákon umožňuje. O odvolání může představenstvo
  rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví.—————————————————–
  4) Má se za to, došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla k adresátovi
  třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý den po
  odeslání. ———————————————————————————————————————
  Článek 35
  Závěrečná ustanovení
  Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí 30. 11. 2021.—————————————-
  strana dvacátá osmá
  IV.
  Výsledky hlasování
  —– Rozhodný počet hlasů (počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí) byl zjištěn
  z ustanovení § 645 zákona o obchodních korporacích, podle kterého se členská schůze
  usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet
  hlasů. Stanovy družstva nevyžadují vyšší počet hlasů pro změnu stanov a rozhodný počet
  hlasů pro změnu stanov tak činí 17 hlasů. ———————————————————–
  —– Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení předsedy členské schůze a pozorováním
  notářky. —————————————————————————————————
  —– Členská schůze družstva přijala rozhodnutí uvedené v čl. III. tohoto notářského
  zápisu hlasováním aklamací, potřebnou většinou, tedy rozhodným počtem hlasů (tj. 32
  hlasů pro, 0 hlasy proti, nikdo se nezdržel hlasování). ——————————————–
  V.
  Osvědčení
  —– Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, popsaných v tomto notářském
  zápisu, ke kterým byla členská schůze družstva povinna, při nichž jsem byla po celou
  dobu přítomna a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními
  předpisy a stanovami družstva. ———————————————————————–
  —– Osvědčuji, že rozhodnutí členské schůze družstva o schválení změny stanov družstva
  bylo přijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a
  zakladatelskými dokumenty družstva. —————————————————————-
  strana dvacátá devátá
  VI.
  Vyjádření předsedající
  —– Obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím bez výhrad
  schválen. ————————————————————————————————–
  —————————————————————– Ing. Michalis Maniatis, v.r. ————
  —————————————-L.S. notářka: JUDr. Kateřina Petrzik Hronovská, v.r. —–
  .
  Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
  notářským zápisem. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Stejnopis byl vyhotoven dne 30. 12. 2021 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –